Vedtægter

CVR nr. 31116678

§ 1 Navn, hjemsted, regnskabsår
Foreningens navn er: Downstairs fotografisk Workshop.
Foreningens hjemsted er: København.
Foreningens regnskabsår er 1/1-31/12.
Foreningen er stiftet d. 23. maj 1989.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at igangsætte aktiviteter til gavn og glæde for amatørfotografer.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1. Optagelse
Som medlem kan optages enhver person, der ønsker at opfylde foreningens formål. Personer der ønsker optagelse i foreningen, skal godkendes af den til
enhver tid siddende bestyrelse eller en, af bestyrelsen udpeget, repræsentant.

Stk. 2. Æresmedlemmer
Bestyrelsen kan fastsætte regler for udnævnelse af æresmedlemmer.

§ 4 Depositum og kontingent
Stk. 1. Depositum
Ved optagelsen betales depositum svarende til 3 måneders kontingent.
Kontingentet er månedligt og fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Betalingsservice
Kontingentbetalinger skal tilmeldes betalingsservice.

Stk. 3. Restance
Kontingent skal indbetales senest 3. hverdag i måneden. Ved manglende kontingentbetaling skal kassereren fremsende skriftlig rykker til medlemmet, og medlemmet skal betale eventuelle omkostninger. Hvis rykkeren ikke fører til betaling inden 1 måned fra rykkerens dato, skal bestyrelsen, med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende, ekskludere medlemmet med øjeblikkelig virkning, med deraf følgende tab af depositum samt tab af medlemsrettigheder, herunder brug af foreningens lokaler.

Stk. 4. Passivt medlemskab
Bestyrelsen kan bevilge og fratage passivt medlemskab til medlemmer, der i en periode ikke kan benytte foreningens tilbud eller hvor der efter bestyrelsens opfattelse gør sig særlige forhold gældende. Personer med passivt medlemskab kan ikke benytte foreningens lokaler, men kan deltage på foreningens generalforsamling, dog uden stemmeret.
Ansøgning om passivt medlemskab skal indgives skriftligt til bestyrelsen.
Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før starten på den ønskede ændrede medlemsstatus. Passivt medlemskab påbegyndes altid fra starten af en måned. Størrelsen af kontingentet for passivt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 5. Kontingentfrihed
Følgende medlemmer er helt eller delvist kontingenfri:
Kasserer 100% kontingentfri.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer/suppleanter: 50% kontingentfri
Webmaster 50% kontingentfri.
Æresmedlemmer 100% kontingentfri.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Ved udmeldelse tilbagebetales depositum ikke, idet dette bruges til at dække de 3 opsigelsesmåneder. Ved udmeldelse overgår et passivt medlem automatisk til aktivt medlemskab de sidste 3 mdr. af medlemskabet.

§ 6 Misligholdelse
Hvis et medlem handler uansvarligt eller forsømmeligt i forbindelse med brugen af lokaler og udstyr, eller hvis medlemmet, efter bestyrelsens opfattelse, groft eller gentagne gange handler illoyalt overfor foreningen, overtræder vedtægterne eller vertræder klubbens regler, skal bestyrelsen fremsende en skriftlig advarsel. Hvis overtrædelserne fortsætter efter den skriftlige advarsel, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem midlertidigt eller permanent, med deraf følgende tab af depositum samt tab af medlemsrettigheder, herunder brug af foreningens lokaler.

Den ekskluderede kan, skriftligt til bestyrelsen, forlange at en eksklusionen efter denne paragraf forelægges det førstkommende generalforsamling. Den ekskluderede har ret til at møde til generalforsamlingens behandling af eksklusionen og har ret til at få ordet under sagens behandling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning på eksklusionen.

§ 7 Generalforsamlinger
Stk. 1. Myndighed
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Ledelse af generalforsamlingen
Generalforsamlingen udpeger en dirigent, der leder generalforsamlingen.
Generalforsamlingen udpeger en referent, der fører et referat.

Stk. 3. Beslutninger
Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret.
Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves vedtagelse med 2/3's
majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Stemmeafgivning sker dog skriftligt, såfremt det forlanges af blot 1 medlem.

Stk. 4. Fuldmagt
Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt udstedt til andet medlem. Intet medlem kan modtage mere end 1 fuldmagt. En fuldmagt skal for at være gyldig være udstedt til et navngivet medlem af foreningen, være udstedt til den indkaldte generalforsamling og være personligt underskrevet. Fuldmagt afgivet som scan af personlig underskrevet fuldmagt er gyldig. Fuldmagter skal godkendes af generalforsamlingens dirigent inden start på generalforsamlingen.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Afholdelse
Den ordinære generalforsamling afholdes i København hvert år i februar måned efter forudgående skriftlig indkaldelse fra bestyrelsen. Indkaldelsen udsendes skriftligt til samtlige medlemmer af foreningen senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted. Samtidig tilstilles medlemmerne skriftligt det reviderede regnskab for det foregående år med revisorernes påtegning, samt forslag til budget for det indeværende år.

Stk. 2. Dagsorden
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal angive dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand for bestyrelsen
8. Valg af kasserer til bestyrelsen
9. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer
12. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages).

Stk. 3. Valgperioder
Alle valgperioder løber 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 4. Forslag
Forslag til beslutning skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før en generalforsamling finder sted.

Senest 7 dage før generalforsamlingen skal bestyrelsen tilsende indkomne forslag til medlemmerne.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Afholdelse
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden.
Kun punkter der er beskrevet i indkaldelsen, kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Indkaldelse
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med 3 ugers varsel, idet bestyrelsen kan nedsætte dette varsel til 8 dage, dersom bestyrelsen finder dette absolut nødvendigt for sagens behandling.

Stk. 3. Dagsorden
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal angive dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Forslag til behandling
4. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages).

§ 10 Bestyrelsen
Stk. 1. Medlemmer
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Formand og kasserer vælges ved direkte valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand/sekretær, billedsekretær.

Hvis bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig selv på alle poster, indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Opgaver
Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og med generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen er pligtig snarest muligt at gennemføre de af generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsen er forpligtet til at lade tegne relevante forsikringer.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det relevant.

Formanden eller sekretæren indkalder til bestyrelsesmøderne.
Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har møderet til bestyrelsesmøderne.

Enhver beslutning i bestyrelsen træffes i enighed eller ved afstemning med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme med 2 stemmer. Suppleanterne har kun stemmeret, hvis de erstatter
andre bestyrelsesmedlemmer som har forfald.

Stk. 4. Roller
Formanden leder bestyrelsesmøderne.
Er formanden forhindret, træder næstformanden i dennes sted indtil hindringen ophører eller ny formand udpeges.

Sekretæren fører referatet over bestyrelsesmøderne.
Kassereren sørger for rettidig opkrævning af kontingent og fører et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter og indtægter.
Kassereren udfærdiger til den årlige generalforsamling et regnskab, der revideres kritisk af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 11 Tegningsregel og hæftelse
Stk. 1. Tegningsregel
Foreningen tegnes og forpligtes udadtil af formanden og kassereren eller formanden samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Hæftelse
Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte foreningens medlemmer udover det fastsatte kontingent.

§ 12 Krav til skriftlighed
Hvor der i nærværende vedtægter er krav om skriftlighed ved meddelelser til medlemmerne, kan dette opfyldes ved udsendelse af e-mail.

§ 13 Foreningens opløsning
Stk. 1. Vedtagelse af opløsning
Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger med 2/3's majoritet af de afgivne stemmer.

Ved forslag om foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højst 3 måneder imellem de to generalforsamlinger.
På den sidste generalforsamling vælges der et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling.

Stk. 2. Brug af aktiver
Foreningens udstyr og formue skal anvendes til formålet i § 2 eller til almennyttige formål. Anvendelsen skal vedtages på den sidste generalforsamling opnår 2/3's majoritet. Kan sådan majoritet ikke opnås, skal der indkaldes til 3. generalforsamling, hvor anvendelsen af foreningens midler kan vedtages med simpel majoritet.

§ 14 Datering
Senest ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 20. Februar 2017.

Alternativ login

Google Login